Malaysia

Update:

IDDSI sedang mencari sukarelawan yang berminat untuk menjadi sebahagian daripada Kumpulan Rujukan IDDSI Malaysia yang baru,  mewakili pelbagai pihak, termasuk tetapi tidak terhad kepada: profesional kesihatan dan kesihatan bersekutu; pesakit disfagia dan penjaga mereka; wakil industri makanan; dan rakan kerjasama lain yang berkaitan. Untuk maklumat lanjut dan permohonan, sila hubungi Malaysia.

IDDSI is now seeking volunteers to be part of a new Malaysia IDDSI Reference Group, representing diverse stakeholders, including but not limited to: health and allied health professionals; dysphagia patients and their caregivers; food industry representatives; and other relevant advocates. For further information and application, please contact Malaysia.

Current Implementation Status

Coming Soon

Reference Group

Coming Soon

Primary Contacts Coming Soon
Contact Email Malaysia
Country-Specific Resources
  Page last updated May 11, 2021